Vedtægter for BØRNMEDbogstaver

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Foreningen BØRNMEDbogstaver.

§ 2

Hjemsted er Slagelse Kommune.

Formål

§ 3

Foreningen BØRNMEDbogstaver har som formål at være en online vidensbank og et fælles forum for forældre, søskende, familie, venner og andre med kontakt og relation til et barn med en bog stavsdiagnose, herunder ADHD, Asperger, ASF m.m.

Medlemmer

§ 4

Som medlemmer optages alle personer og institutioner med relevant interesse for forenin-gens formål. Medlemskab er uden kontingent. Medlemskab giver ret til at give møde på generalfors amlingen. Stemmeret på generalfor-samlingen opnås kun, såfremt medlemmet er registreret som medlem pr. 31. december året før generalforsamlingen, og på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Medlemsskabet fornys hvert år i januar måned ved elektronisk forespørgsel fra bestyrelsen herom til hvert medlem.

Generalforsamling

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel på mail til alle medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab i revideret stand.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Forelæggelse af budget for det næstfølgende år.
6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 8. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal være forman den i hænde senest 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Indkaldelsen, der skal udsendes senest 14 dage efter, at anmod ning er fremsat overfor bestyrelsen, og skal indeholde dagsorden og indkomne forslag.

Bestyrelse

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 7 personer, således at et lige antal tilstræbes valgt i lige år og et ulige antal i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretnings orden, herunder med mulighed for at nedsætte et forretningsudvalg og etablere sekretariatsfunktion.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Ved stemme-lighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Økonomi

§ 7

Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.

Foreningen kan meddele prokura, herunder fastsætte rammer for dispositionsretten.

Optagelse af lån og pantsætning af foreningens aktiver skal godk endes af hele bestyrelsen.

Årsrapporten revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.

Vedtægtsændringer

§ 8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt forslaget har været indeholdt i dagsorde-nen til en generalforsamling.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de frem mødte stemmer for ændrin-gen.

Foreningens ophør

§ 9

Foreningens ophør kan besluttes på en særlig indkaldt generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer og vedtages på 2 uafhængigt og lovligt ind kaldte generalforsamlinger.

Generalforsamlingerne træffer beslutning om anvendelsen af foreningens midler til udde-ling til organisationer eller institutioner, der har til formål at fremme foreningens formål.

Ikrafttræden

§ 10

Nærværende vedtægt træder i kraft pr. datoen for den stiftende generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. februar 2013.

 

HENT VEDTÆGTER

Log ind

Sociale medier

Den gode historie

Små livsbekræftende historier fra hverdagen.